การออกแบบเมือง

พื้นที่ต้นแบบ 4 ชุมชน

ขั้นตอนการทำงาน

การริเริ่มโครงการ

1

ศึกษาความเป็นไปได้
เลือกที่ตั้งโครงการ

2

สำรวจทำความรู้จักชุมชน

3

สำรวจที่ตั้ง บริบท
อัตลักษณ์ของชุมชน

กระบวนการออกแบบ

4

เวทีประชาคม

5

เวทีระดมความเห็น
และร่วมออกแบบวางผัง

6

เวทีนำเสนอแบบ
และรับฟังความคิดเห็นต่อแบบ

การดูแลบริหารจัดการพื้นที่

7

จัดกิจกรรมทดลองใช้พื้นที่

8

กระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

9

ผลักดันให้เกิดกลไกการบริหารจัดการดูแลพื้นที่

การผลักดันโครงการสู่งานก่อสร้าง

10

นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11

ผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงก่อสร้าง

การริเริ่มโครงการ

1

ศึกษาความเป็นไปได้
เลือกที่ตั้งโครงการ

2

สำรวจทำความรู้จักชุมชน

3

สำรวจที่ตั้ง บริบท
อัตลักษณ์ของชุมชน

กระบวนการออกแบบ

4

เวทีประชาคม

5

เวทีระดมความเห็น
และร่วมออกแบบวางผัง

6

เวทีนำเสนอแบบ
และรับฟังความคิดเห็นต่อแบบ

การดูแลบริหารจัดการพื้นที่

7

จัดกิจกรรมทดลองใช้พื้นที่

8

กระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

9

ผลักดันให้เกิดกลไกการบริหารจัดการดูแลพื้นที่

การผลักดันโครงการสู่งานก่อสร้าง

10

นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11

ผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงก่อสร้าง