เด็กเพชรอ่านเมือง ปี 1

เพชรบุรีดีจัง ตอน เด็กเพชรอ่านเมือง

รู้จักเมือง……

    ผ่านการทำความเข้าใจแผนที่อย่างง่าย โดยกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านของตนเองอยู่ตรงไหนในแผนที่ ให้เขียนใส่Post-it และนำออกไปติดบนแผนที่พร้อมอธิบาย เป็นการเตรียมความพร้อมในการอ่านแผนที่ที่จะซับซ้อนมากขึ้นในกิจกรรมถัดไป

รู้จักคนเพชร….

    วงเสวนาโดยปราชญ์เมืองเพชร ในด้านต่างๆ ทั้งภาษา การแต่งกาย และวัฒนธรรม ด้วยวงพูดคุยแบบง่ายๆ ใกล้ชิด และสนุกสนาน ทำให้เยาวชนเห็นความเป็นคนเพชรที่อยู่ในตัว และกล้าที่จะบอกความเป็นคนเพชรให้เพื่อนๆรับรู้

รู้จักชุมชน….​

    ลงพื้นที่พบปะพูดคุย กับคนในชุมชน บ้านเรือน และสถานที่สำคัญ โดยมีโจทย์ในการพูดคุยเพื่อทำความรู้จัก และรับฟังปัญหา ความต้องการ และของดีในพื้นที่ ทำให้เยาวชนกล้าที่จะพูคคุย ทำความรู้จักคนอื่นๆ และเข้าใจคน และชุมชนนั้นๆมากขึ้น​

สื่อสารสู่สาธารณะ​

    วันสุดท้ายของกิจกรรมเยาวชนจะนำข้อมูล ความรู้ที่ได้รับ เปลี่ยนเป็นสื่อนิทรรศการ เพื่อบอกเล่าสิ่งที่ได้รับทั้งหมด นำมาสรุป เรียบเรียง จัดทำ และนำเสนอโดยเยาวชน ในปีนี้ขอใช้พื้นที่กาชาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่นำเสนองานให้กับชุมชนและสาธารณะ​

เด็กเพชรอ่านเมือง ปี 2

“ร่วมสำรวจเมืองผ่านสื่อหนังสั้น”

ถ่ายภาพเมือง

    ลงไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง โดยมีการตั้งโจทย์ให้ เช่น ถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนความเป็นเมืองเพชรบุรี แล้วนำกลับมาเล่าสู่กันฟังภายในกลุ่ม กิจกรรมนี้จะทำให้เยาวชนรู้จักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ฝึกทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็น และการสะท้อนความคิดเห็นผ่านการถ่ายภาพ

ลองเล่าด้วยภาพ

    ฝึกการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ตนเองไปถ่ายมา เพื่อให้เยาวชนฝึกทักษะการสังเกต การเล่าเรื่อง และการสื่อสารเรื่องราวให้กับคนอื่นฟัง

เรียนรู้การสื่อสารผ่านวีดีโอ

    เสริมทักษะจากภาพนิ่ง พวกเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหนังสั้น มาช่วยทำให้น้องเห็นหลักการ และเป้าหมายในการทำสื่อหนังสั้นแบบง่ายๆ เข้าใจได้เร็ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงไปถ่ายกันจริงๆ

ฝึกทักษะการสื่อสารรูปแบบต่างๆ

    นอกเหนือจากความรู้ด้านการถ่ายภาพและวีดีโอ พวกเรายังเสริมทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้กิจกรรมง่ายในการฝึกประสาทการรับรู้ เช่น ปิดตา ปิดหู เป็นต้น เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เยาวชน จะเอาไปใช้ผลิตสื่อหนังสั้นให้มีความน่าสนใจ

หนังสั้นปลุกเมือง

    ไฮไลท์ของกิจกรรมในปีนี้คือการฉายหนังสั้น ที่ทำโดยเยาวชน เป็นการสรุปความรู้เป็นสื่อ หนังสั้นที่เข้าใจง่าย และในครั้งนี้ก่อนฉายหนัง กลุ่มเยาวชน ยังชวนพ่อแม่พี่น้องในชุมชน เข้ามาร่วมชมด้วย

    พลังของหนังสั้นในครั้งนี้ทำให้ชุมชนเข้าใจ เรื่องราวได้ง่าย และเห็นสิ่งที่เด็กๆสื่อสารได้ เป็นอย่างดี

เด็กเพชรอ่านเมือง ปี 3

“ตระเวนย่านวัดเกาะ”

สำรวจย่านวัดเกาะ

    ลงไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง โดยมีการตั้งโจทย์ให้ เช่น ถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนความเป็นเมืองเพชรบุรี แล้วนำกลับมาเล่าสู่กันฟังภายในกลุ่ม กิจกรรมนี้จะทำให้เยาวชนรู้จักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ฝึกทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็น และการสะท้อนความคิดเห็นผ่านการถ่ายภาพ

เลือกพื้นที่พัฒนา

    ฝึกการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ตนเองไปถ่ายมา เพื่อให้เยาวชนฝึกทักษะการสังเกต การเล่าเรื่อง และการสื่อสารเรื่องราวให้กับคนอื่นฟัง

ระดมสมองผ่านโมเดลจำลอง

    เสริมทักษะจากภาพนิ่ง พวกเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหนังสั้น มาช่วยทำให้น้องเห็นหลักการ และเป้าหมายในการทำสื่อหนังสั้นแบบง่ายๆ เข้าใจได้เร็ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงไปถ่ายกันจริงๆ

นำเสนอกับผู้นำท้องถิ่น

    นอกเหนือจากความรู้ด้านการถ่ายภาพและวีดีโอ พวกเรายังเสริมทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้กิจกรรมง่ายในการฝึกประสาทการรับรู้ เช่น ปิดตา ปิดหู เป็นต้น

    เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เยาวชนจะเอาไปใช ผลิตสื่อหนังสั้นให้มีความน่าสนใจ

ชวนชุมชนปลุกย่าน

    ไฮไลท์ของกิจกรรมในปีนี้คือการฉายหนังสั้น ที่ทำโดยเยาวชน เป็นการสรุปความรู้เป็นสื่อหนังสั้นที่เข้าใจง่าย และในครั้งนี้ก่อนฉายหนังกลุ่มเยาวชน ยังชวนพ่อแม่พี่น้องในชุมชนเข้ามาร่วมชมด้วย

    พลังของหนังสั้นในครั้งนี้ทำให้ชุมชนเข้าใจ เรื่องราวได้ง่าย และเห็นสิ่งที่เด็กๆสื่อสารได้เป็นอย่างดี