โรงพยาบ้าน

ทำไมโรงพยาบาลถึงต้องเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของชุมชน?ในสังคมไทยที่มีพื้นที่สาธารณะต่ำกว่ามาตรฐาน ยิ่งในพื้นที่เมืองที่มีการอยู่อาศัยอย่างแออัดหนาแน่น ความต้องการพื้นที่สาธารณะกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากยิ่งขึ้น แต่เราจะหาพื้นที่สาธารณะเพิ่มได้จากที่ไหน

เมื่อพูดถึงโรงพยาบาล เรามักจะนึกถึงแต่การเจ็บป่วย ความหดหู่ ความไม่สบายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งที่พื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่มักจะอยู่ใกล้ชุมชน ใกล้ชุมชน มีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนา ให้เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน

โรงพยาบาลต้นแบบแห่งนี้จึงได้ทดลอง ชวนชุมชนโดยรอบ และบุคลากรมาร่วมคิด ร่วมออกแบบอย่างมีส่วนร่วมพลิกฟื้น โรงพยาบาลให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่คนในชุมชนอยากเข้ามาใช้ ทำกิจกรรมที่หลากหลาย และเอื้อต่อการฟื้นฟูจิตใจของคนป่วย “เปลี่ยนโรงพยาบาลให้เป็น”โรงพยาบ้าน”ของชุมชน”

SITE ANALYSIS
การวิเคราะห์ที่ตั้ง

เป้าหมาย

เพื่อวิเคราะห์ที่ตั้ง (site analysis) ที่ทำให้โรงพยาบาลและชุมชน เห็นความสำคัญ และเห็นโอกาสในการปรับปรุงโรงพยาบาล ที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มพื้นที่สุขภาวะของชุมชน

สร้างการสื่อสาร และความสัมพันธ์ร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน

กระบวนการมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์กระบวนการชุมชน

เพื่อวิเคราะห์ที่ตั้ง (site analysis) ที่ทำให้โรงพยาบาลและชุมชน เห็นความสำคัญ และเห็นโอกาสในการปรับปรุงโรงพยาบาล ที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มพื้นที่สุขภาวะของชุมชน

สร้างการสื่อสาร และความสัมพันธ์ร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน

วัตถุประสงค์กระบวนการบุคลากร

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ในการตั้งเป้าหมาย และเห็นภาพการพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกัน

สรุปโจทย์และความต้องการ

การออกแบบโรงพยาบ้าน

1

ปรับปรุงอาคารเดิม

ปรับปรุงอาคารเดิม (หลังปรับปรุง)

ปัญหาบันไดชัน (ก่อนปรับปรุง)

ปรับปรุงทางเข้ารพ. (หลังปรับปรุง)

มุมเพิ่มชานพักคอย (ก่อนปรับปรุง)

เพิ่มพื้นที่พักคอย (หลังปรับปรุง)

พื้นที่รองรับโรคอุบัติใหม่ (ก่อนปรับปรุง)

พื้นที่โรคอุบัติใหม่ (หลังปรับปรุง)

2

ปรับปรุงภูมิทัศน์

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับกิจกรรม (หลังปรับปรุง)

มุมสวนผักสมุนไพร (ก่อนปรับปรุง)

สวนพืชผักสมุนไพร (หลังปรับปรุง)

มุมออกกำลังกาย (ก่อนปรับปรุง)

พื้นที่ออกกำลังกาย (หลังปรับปรุง)

3

จัดทำผังแม่บท เพื่อวางแผนรองรับการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต

ทัศนียภาพโรงพยาบาล

ผังแม่บทโรงพยาบาลบางบัวทอง2 จังหวัดนนทบุรี

ไทม์ไลน์

เสียงจากชุมชน

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด