รักเฒ่ากัน

การส่งเสริมกิจกรรม

เป็นกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงดี แต่ขาดการรวมกลุ่มเข้าสังคมหรือผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำกิจกรรมแต่ขาดพื้นที่ทำกิจกรรม โดยการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุของโครงการมีคุณสมบัติร่วมกันดังนี้
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ และเปิดกว้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การรำวง ทานอาหาร ออกกำลังกาย ทำบุญ การถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นต้น
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้สูงอายุกล้าคิด กล้าแสดงออก ทำให้ความเกิดความมั่นใจในตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและสามารถจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้
เน้นความยั่งยืนโดยอาศัยต้นทุนที่ชุมชนมี เช่น การใช้พื้นภายในวัด การระดมทุนจากในชุมชน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

รำวงชี้บท ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง จ.นครสวรรค์

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองสำหรับผู้สูงอายุแข็งแรงดีหรือกลุ่มติดสังคมที่ยังคงมีเรี่ยวแรง โดยเป็นกิจกรรมที่นำเอารำวงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของชุมชนเขาทองมาใช้รวมทั้งมีการสังสรรค์ร่วมกัน โดยทุกวันพุธรถตู้ของศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองจะตระเวนรับ-ส่ง คุณตาคุณยายมาทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้สุขภาวะทางจิตใจและสุขภาวะทางกายแข็งแรงขึ้

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองสำหรับผู้สูงอายุแข็งแรงดีหรือกลุ่มติดสังคมที่ยังคงมีเรี่ยวแรง โดยเป็นกิจกรรมที่นำเอารำวงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของชุมชนเขาทองมาใช้รวมทั้งมีการสังสรรค์ร่วมกัน โดยทุกวันพุธรถตู้ของศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองจะตระเวนรับ-ส่ง คุณตาคุณยายมาทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้สุขภาวะทางจิตใจและสุขภาวะทางกายแข็งแรงขึ้

กิจกรรมมีดีที่ท่าพูด ชุมชนวัดท่าพูด จ.นครปฐม

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองสำหรับผู้สูงอายุแข็งแรงดีหรือกลุ่มติดสังคมที่ยังคงมีเรี่ยวแรง โดยเป็นกิจกรรมที่นำเอารำวงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของชุมชนเขาทองมาใช้รวมทั้งมีการสังสรรค์ร่วมกัน โดยทุกวันพุธรถตู้ของศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองจะตระเวนรับ-ส่ง คุณตาคุณยายมาทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้สุขภาวะทางจิตใจและสุขภาวะทางกายแข็งแรงขึ้

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองสำหรับผู้สูงอายุแข็งแรงดีหรือกลุ่มติดสังคมที่ยังคงมีเรี่ยวแรง โดยเป็นกิจกรรมที่นำเอารำวงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของชุมชนเขาทองมาใช้รวมทั้งมีการสังสรรค์ร่วมกัน โดยทุกวันพุธรถตู้ของศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองจะตระเวนรับ-ส่ง คุณตาคุณยายมาทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้สุขภาวะทางจิตใจและสุขภาวะทางกายแข็งแรงขึ้

รวมพล คนโต๊ะแช ชุมชนบ้านหัวหมอน จ.นครนายก

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่ค่อยออกไปเจอใครได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่สนใจร่วมกัน เช่น เรื่องราวในอดีตของชุมชนร่วมกับกรรมการของมัสยิดดารุ้ลอิสลาม และผู้อาวุโสในชุมชนรวมทั้งให้ความรู้ในการทานอาหารที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันผ่านการทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่ค่อยออกไปเจอใครได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่สนใจร่วมกัน เช่น เรื่องราวในอดีตของชุมชนร่วมกับกรรมการของมัสยิดดารุ้ลอิสลาม และผู้อาวุโสในชุมชนรวมทั้งให้ความรู้ในการทานอาหารที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันผ่านการทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คนเฒ่าเล่าเรื่อง ชุมชนบ้านกลึง จ.นครราชสีมา

เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนในชุมชนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละครั้งจะมีชื่อตอนตามความสนใจของชุมชน เช่น รำลึกตำนานบ้านกลึง ฟื้นฟูกำเนิดหมี่โคราชซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะเจอกันและถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆในชุมชนใช้สถานที่ภายในวัดบ้านกลึง โดยการมีส่วนร่วมจาก 5 หมู่บ้านใกล้เคียงรวมทั้งวัดและโรงเรียน ผลจากการจัดต่อเนื่องมาเกือบ 1 ปีพบว่า ทำให้แกนนำชุมชนเห็นภาพรวมของงานและเตรียมงานกันเองได้ในครั้งต่อๆไป ทำให้กิจกรรมเกิดความยั่งยืนและมีพัฒนาการไปสู่การจัดการปัญหาในระดับชุมชนได้

เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนในชุมชนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละครั้งจะมีชื่อตอนตามความสนใจของชุมชน เช่น รำลึกตำนานบ้านกลึง ฟื้นฟูกำเนิดหมี่โคราชซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะเจอกันและถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆในชุมชนใช้สถานที่ภายในวัดบ้านกลึง โดยการมีส่วนร่วมจาก 5 หมู่บ้านใกล้เคียงรวมทั้งวัดและโรงเรียน ผลจากการจัดต่อเนื่องมาเกือบ 1 ปีพบว่า ทำให้แกนนำชุมชนเห็นภาพรวมของงานและเตรียมงานกันเองได้ในครั้งต่อๆไป ทำให้กิจกรรมเกิดความยั่งยืนและมีพัฒนาการไปสู่การจัดการปัญหาในระดับชุมชนได้

กิจกรรมสุขภาวะ บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5 (หลังองค์พระ) จ.นครปฐม

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่ได้สนิทสนมกันมากเพราะส่วนใหญ่ต่างย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ไลน์แดนซ์ การยืดเหยียดด้วยผ้าขาวม้า ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ชุมชนทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่ดีมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นที่ว่างในชุมชนให้เป็นแปลงปลูกผัก ทำให้ชุมชนได้ทานอาหารที่เหมาะสมและสามารถสร้างรายได้บางส่วนให้กับชุมชนอีกด้วย

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่ได้สนิทสนมกันมากเพราะส่วนใหญ่ต่างย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ไลน์แดนซ์ การยืดเหยียดด้วยผ้าขาวม้า ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ชุมชนทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่ดีมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพื้นที่ว่างในชุมชนให้เป็นแปลงปลูกผัก ทำให้ชุมชนได้ทานอาหารที่เหมาะสมและสามารถสร้างรายได้บางส่วนให้กับชุมชนอีกด้วย

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด