ลานกีฬา ท่าฉลอม

สตูดิโอชุมชน X สสส.

ท่าฉลอมตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนที่ไหลลงสู่อ่าวไทยอยู่ตรงข้ามมหาชัย ชุมชนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวจีนประกอบอาชีพประมงและค้าขาย ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างในโรงงานและประมงเป็นจำนวนมาก การขยายตัวของเมืองทำให้พื้นที่สาธารณะในท่าฉลอมมีค่อนข้างน้อย ต้องใช้พื้นที่วัดและศูนย์บริการสาธารณะสุขเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อน ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน เทศบาลนครสมุทรสาครจึงมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าฉลอม จากเดิมที่มีภูมิทัศน์ค่อนข้างทรุดโทรมให้เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน เพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆของชาวท่าฉลอม

ความท้าทายคือพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในพื้นที่จำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพี่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆของทุกกลุ่มวัย ปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานในแนวตั้งให้มากขึ้นและเป็นพื้นที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท่าฉลอม

ที่ตั้ง
ตำบลท่าฉลอม
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

ขนาดพื้นที่
2 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลตำบลท่าฉลอม

งบประมาณ
7 ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลท่าฉลอม
6 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ค้าขาย
2.ประมง

ประชากร
9,567 คน

นักท่องเที่ยว
300 คน/เดือน

ที่ตั้ง
ตำบลท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ขนาดพื้นที่
2 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลตำบลท่าฉลอม

งบประมาณ
7 ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลท่าฉลอม 6 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ค้าขาย
2.ประมง

ประชากร
9,567 คน

นักท่องเที่ยว
300 คน/เดือน

กระบวนการออกแบบลานกีฬา

แผนภูมิสรุปความต้องการ
จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ

ภูมิทัศน์ 19%
วัฒนธรรม 23%
ท่องเที่ยว 9%
เด็ก 21%
ออกกำลังกาย 28%

สัดส่วนการจัดสรรพื้นที่
จากความต้องการของชุมชน

ผังบริเวณ

“ลานบ้านท่าฉลอม พื้นที่สุขภาวะเพื่อคนทุกวัย ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน”

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

• คุณชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา
นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
• คุณชวพล วัฒนพรมงคล
อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
• ปลัดชิงชัย บุญประคอง
ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
• คุณณัฐวุฒิ พรศิริจินดา
สมาชิกเทศบาลนครสมุทรสาคร

บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

• คุณสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
ประธานกรรมการฯ
• คุณทิพย์สุดา ปานเกษม
นักพัฒนาโครงการ

ชาวชุมชนตำบลท่าฉลอม

• คุณปราโมทย์ แสงสุขเอี่ยม
ประธานกลุ่มอาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
• คุณชฎาภา ชื่นสงวน
อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
• คุณซ่อนกลิ่น โผนประสิทธิ์
อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
• คุณประเสริฐ แก้วหาวงษ์
อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
• คุณดาวัลย์ เตียวิเศษ
อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
• คุณเรียม ปู่เคี้ยว
อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
• คุณวันเพ็ญ ภู่แสง
อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
• คุณอุบล รอดเรืองสันต์
อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร