ลานกีฬา อนุสรณ์สถานฯอินจัน

สตูดิโอชุมชน X สสส.

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและการประมง เมื่อมีการพัฒนาและขยายตัวของเมือง ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและการประมง เมื่อมีการพัฒนาและขยายตัวของเมือง ทำให้พื้นที่สวนสาธารณะของเมืองไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันในตัวเมืองจังหวัดสมุทรสงครามมีสวนสาธารณะเพียงแห่งเดียว ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้พักผ่อนและออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเห็นโอกาส ในการพัฒนาพื้นที่ลานอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะแห่งใหม่ของเมือง รองรับการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ความท้าทายคือ การออกแบบพื้นที่สุขภาวะในพื้นที่อนุสรณ์สถาน พลิกฟื้นลานอนุสรณ์สถานที่ซบเซาให้มีชีวิตเชื่อมโยงกับวิถีชาวสมุทรสงคราม รองรับการใช้งานที่หลากหลายส่งเสริมประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการใช้งานอย่างมีชีวิตชีวา

ที่ตั้ง
จ.สมุทรสงคราม

ขนาดพื้นที่
17 ไร่

เจ้าภาพหลัก
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลลาดใหญ่
12 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ทำสวน
2.ทำนาเกลือ

ประชากร
15,890 คน

ที่ตั้ง
จ.สมุทรสงคราม

ขนาดพื้นที่
17 ไร่

เจ้าภาพหลัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลลาดใหญ่ 12 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ทำสวน
2.ทำนาเกลือ

ประชากร
15,890 คน

กระบวนการออกแบบลานกีฬา

แผนภูมิสรุปความต้องการ
จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ

พักผ่อน 8%
ภูมิทัศน์ 26%
วัฒนธรรม 9%
ท่องเที่ยว 22%
เด็ก 18%
ออกกำลังกาย 22%

สัดส่วนการจัดสรรพื้นที่
จากความต้องการของชุมชน

ผังบริเวณ

“พลิกฟื้นพื้นที่อนุสรณ์สถาน ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม”

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

องค์การบริหารจังหวัดสมุทรสงคราม

• คุณพิสิจฐ์ เสือสมิง
นายก อบจ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

• คุณสมใจ ชุมช่าง
รองนายก อบต.ลาดใหญ่

หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

• คุณบุญสร้าง บุญกอง
ประธานหอการค้า

YEC สมุทรสงคราม

• คุณธนาภา แสงวณิช
ประธาน YEC สมุทรสงคราม