กิจกรรมเยาวชน

เด็กเพชรอ่านเมือง

    กิจกรรมที่ชวนเด็กๆเมืองเพชรอ่านเมืองให้เป็น เข้าใจเมืองให้ได้ ผ่านการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ มีทั้งการฝึกทักษะต่างๆพื้นฐาน การลงพื้นที่ชุมชนจริง พบปะกับผู้คน ร้านค้า และสถานที่สำคัญในเมือง ฟังเรื่องราวความรู้จากปราชญ์เมืองเพชรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อสรุปรวมรวมความคิดของเยาวชนสื่อสารให้กับคนในเมืองเพชรบุรีในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทรรศการ หนังสั้น โมเดลจำลอง เป็นต้น

    เด็กเพชรอ่านเมืองจัดขึ้นอย่างน้อย 4 วัน โดยแบ่ง 2 วันแรกเป็นการฝึกทักษะการอ่านเมือง และเว้นช่วงให้เด็กๆได้ลงไปทำงานในพื้นที่ และใช้ 2 วันหลัง สรุปงานและสื่อสารให้กับสาธารณะ

    กิจกรรมนี้จะสร้างฐานเยาวชนที่เข้าใจเมือง เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมี เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด ทั้งหมดนี้จะเป็นต้นทุนให้ในการพัฒนาเมืองเพชรบุรีในอนาคต

เด็กเพชรอ่านเมือง ปี 1

เพชรบุรีดีจัง ตอน เด็กเพชรอ่านเมือง

รู้จักเมือง……

    ผ่านการทำความเข้าใจแผนที่อย่างง่าย โดยกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านของตนเองอยู่ตรงไหนในแผนที่ ให้เขียนใส่Post-it และนำออกไปติดบนแผนที่พร้อมอธิบาย เป็นการเตรียมความพร้อมในการอ่านแผนที่ที่จะซับซ้อนมากขึ้นในกิจกรรมถัดไป

รู้จักคนเพชร….

    วงเสวนาโดยปราชญ์เมืองเพชร ในด้านต่างๆ ทั้งภาษา การแต่งกาย และวัฒนธรรม ด้วยวงพูดคุยแบบง่ายๆ ใกล้ชิด และสนุกสนาน ทำให้เยาวชนเห็นความเป็นคนเพชรที่อยู่ในตัว และกล้าที่จะบอกความเป็นคนเพชรให้เพื่อนๆรับรู้

รู้จักชุมชน….

    ลงพื้นที่พบปะพูดคุย กับคนในชุมชน บ้านเรือน และสถานที่สำคัญ โดยมีโจทย์ในการพูดคุยเพื่อทำความรู้จัก และรับฟังปัญหา ความต้องการ และของดีในพื้นที่ ทำให้เยาวชนกล้าที่จะพูคคุย ทำความรู้จักคนอื่นๆ และเข้าใจคน และชุมชนนั้นๆมากขึ้น

สื่อสารสู่สาธารณะ

    วันสุดท้ายของกิจกรรมเยาวชนจะนำข้อมูล ความรู้ที่ได้รับ เปลี่ยนเป็นสื่อนิทรรศการ เพื่อบอกเล่าสิ่งที่ได้รับทั้งหมด นำมาสรุป เรียบเรียง จัดทำ และนำเสนอโดยเยาวชน ในปีนี้ขอใช้พื้นที่กาชาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่นำเสนองานให้กับชุมชนและสาธารณะ

เด็กเพชรอ่านเมือง ปี 2

“ร่วมสำรวจเมืองผ่านสื่อหนังสั้น”

ถ่ายภาพเมือง

    ลงไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง โดยมีการตั้งโจทย์ให้ เช่น ถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนความเป็นเมืองเพชรบุรี แล้วนำกลับมาเล่าสู่กันฟังภายในกลุ่ม กิจกรรมนี้จะทำให้เยาวชนรู้จักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ฝึกทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็น และการสะท้อนความคิดเห็นผ่านการถ่ายภาพ

ลองเล่าด้วยภาพ

    ฝึกการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ตนเองไปถ่ายมา เพื่อให้เยาวชนฝึกทักษะการสังเกต การเล่าเรื่อง และการสื่อสารเรื่องราวให้กับคนอื่นฟัง

เรียนรู้การสื่อสารผ่านวีดีโอ

    เสริมทักษะจากภาพนิ่ง พวกเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหนังสั้น มาช่วยทำให้น้องเห็นหลักการ และเป้าหมายในการทำสื่อหนังสั้นแบบง่ายๆ เข้าใจได้เร็ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงไปถ่ายกันจริงๆ

ฝึกทักษะการสื่อสารรูปแบบต่างๆ

    นอกเหนือจากความรู้ด้านการถ่ายภาพและวีดีโอ พวกเรายังเสริมทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้กิจกรรมง่ายในการฝึกประสาทการรับรู้ เช่น ปิดตา ปิดหู เป็นต้น เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เยาวชน จะเอาไปใช้ผลิตสื่อหนังสั้นให้มีความน่าสนใจ

หนังสั้นปลุกเมือง

    ไฮไลท์ของกิจกรรมในปีนี้คือการฉายหนังสั้น ที่ทำโดยเยาวชน เป็นการสรุปความรู้เป็นสื่อ หนังสั้นที่เข้าใจง่าย และในครั้งนี้ก่อนฉายหนัง กลุ่มเยาวชน ยังชวนพ่อแม่พี่น้องในชุมชน เข้ามาร่วมชมด้วย

    พลังของหนังสั้นในครั้งนี้ทำให้ชุมชนเข้าใจ เรื่องราวได้ง่าย และเห็นสิ่งที่เด็กๆสื่อสารได้ เป็นอย่างดี

เด็กเพชรอ่านเมือง ปี 3

“ตระเวนย่านวัดเกาะ”

สำรวจย่านวัดเกาะ

    ลงไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง โดยมีการตั้งโจทย์ให้ เช่น ถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนความเป็นเมืองเพชรบุรี แล้วนำกลับมาเล่าสู่กันฟังภายในกลุ่ม กิจกรรมนี้จะทำให้เยาวชนรู้จักถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ฝึกทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็น และการสะท้อนความคิดเห็นผ่านการถ่ายภาพ

เลือกพื้นที่พัฒนา

    ฝึกการเล่าเรื่องผ่านภาพที่ตนเองไปถ่ายมา เพื่อให้เยาวชนฝึกทักษะการสังเกต การเล่าเรื่อง และการสื่อสารเรื่องราวให้กับคนอื่นฟัง

ระดมสมองผ่านโมเดลจำลอง

    เสริมทักษะจากภาพนิ่ง พวกเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหนังสั้น มาช่วยทำให้น้องเห็นหลักการ และเป้าหมายในการทำสื่อหนังสั้นแบบง่ายๆ เข้าใจได้เร็ว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงไปถ่ายกันจริงๆ

นำเสนอกับผู้นำท้องถิ่น

    นอกเหนือจากความรู้ด้านการถ่ายภาพและวีดีโอ พวกเรายังเสริมทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้กิจกรรมง่ายในการฝึกประสาทการรับรู้ เช่น ปิดตา ปิดหู เป็นต้น

    เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เยาวชนจะเอาไปใช ผลิตสื่อหนังสั้นให้มีความน่าสนใจ

ชวนชุมชนปลุกย่าน

    ไฮไลท์ของกิจกรรมในปีนี้คือการฉายหนังสั้น ที่ทำโดยเยาวชน เป็นการสรุปความรู้เป็นสื่อหนังสั้นที่เข้าใจง่าย และในครั้งนี้ก่อนฉายหนังกลุ่มเยาวชน ยังชวนพ่อแม่พี่น้องในชุมชนเข้ามาร่วมชมด้วย

    พลังของหนังสั้นในครั้งนี้ทำให้ชุมชนเข้าใจ เรื่องราวได้ง่าย และเห็นสิ่งที่เด็กๆสื่อสารได้เป็นอย่างดี

เด็กเพชรสเกตช์เมือง

    เล่าเรื่องเมืองภาพการวาดภาพ เด็กเพชรสเกตซ์เมืองเป็นกิจกรรมที่ชวนเยาวชนเมืองเพชรบุรี ฝึกทักษะการวาดภาพ และเชื่อมโยงกับการเข้าใจเมือง สื่อสารออกมาเป็นภาพวาด โดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกพื้นที่

    กิจกรรมนี้ทำให้เยาวชนเข้าใจเมืองผ่านมุมมองใหม่ๆ เกิดความร่วมมือของศิลปินนอกจากนี้ผลงานภาพวาดยังได้จัดแสดงให้กับคนเมืองเพชรอีกด้วย

เด็กเพชรสเกตซ์เมือง ปี 1

กิจกรรมลากเส้นโดยทีม BKK sketcher

    เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชนกล้าที่จะวาดรูปเริ่มจากการลากเส้น โดยให้ลากอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยมือ เริ่มจากในกระดาษขนาด A3 เผื่อเป็นการฝึกสัมผัสระหว่างเส้น ข้อมือ ข้อแขน ให้สัมพันธ์กัน โดยมีวิทยากรคอยช่วยแนะนำ

กิจกรรม conformity & contradiction

    ใช้หนังสือพิมพ์เป็นอุปกรณ์ โดยใช้สีลากเส้นต่างๆ หรือวาดเป็นกล่องตามที่เห็นจากข้อความในส่วนที่สอดคล้อง อาจระบายสีในส่วนที่คิดว่าน่าสนใจ และแจกหนังสือพิมพ์อีกแผ่น โดยมีโจทย์ให้ลากเส้นหรือระบายสีในส่วนที่ขัดแย้ง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการมองสิ่งที่สอดคล้องและขัดแย้งกัน และฝึกการคิดงานศิลปะอย่างมีเหตุมีผล

กิจกรรม วาดหุ่นนิ่ง

    เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมแรก โดยมีหุ่นนิ่งเป็นต้นแบบในการวาด เพื่อให้เยาวชนได้มีทักษะในการสังเกตของจริง เห็นขนาด สัดส่วน รูปทรง แสงเงา และมุมมองในการวาด โดยแบ่งเป็น 3 ภาพ เมื่อวาดเสร็จก็นำมาแลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อเล่ารายละเอียด

กิจกรรม วาดภาพจากภาพถ่าย

    กิจกรรมนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้องๆ ได้กลับมานึกถึง สถานที่ และ คุณค่าของจังหวัดตัวเอง และยังเป็นการฝึกวาดภาพทัศนียภาพจากสถานที่ที่มีอยู่จริง อารมณ์ของภาพ ลักษณะของบ้านเรือน หรือสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตที่เห็นในภาพ ฝึกทักษะการสังเกต และการสื่อสารออกมาให้เป็นภาพ

กิจกรรม วาดภาพนอกสถานที่

    เป็นกิจกรรมปิดท้าย เริ่มด้วยการให้วิทยากรเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับย่านเมืองเพชรบุรีให้ฟัง ก่อนแบ่งกลุ่มและปล่อยให้เยาวชนได้เดินไปดูสถานที่จริง ก่อนจะเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในการวาด เสร็จแล้วกลับมารวบเพื่อโชว์แผลงานและพูดคุยถึงการเลือกสถานที่และภาพของตนเอง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการวาด และสร้างประสบการณ์การวาดรูปให้เยาวชนที่เข้าร่วม

เด็กเพชรสเกตซ์เมือง ปี 2

เรียนรู้การวาดจากศิลปินเมืองเพชร

    เป็นกิจกรรมปิดท้าย เริ่มด้วยการให้วิทยากร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับย่านเมืองเพชรบุรีให้ฟัง ก่อนแบ่งกลุ่มและปล่อยให้เยาวชนได้เดินไปดูสถานที่จริง ก่อนจะเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในการวาด เสร็จแล้วกลับมารวบเพื่อโชว์แผลงานและพูดคุย ถึงการเลือกสถานที่และภาพของตนเอง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการวาด และสร้างประสบการณ์การวาดรูปให้เยาวชน ที่เข้าร่วม

วาดจริง ในสถานที่จริง

    เป็นกิจกรรมปิดท้าย เริ่มด้วยการให้วิทยากรเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับย่านเมืองเพชรบุรีให้ฟัง ก่อนแบ่งกลุ่มและปล่อยให้เยาวชนได้เดินไปดูสถานที่จริง ก่อนจะเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในการวาด เสร็จแล้วกลับมารวบเพื่อโชว์แผลงานและพูดคุยถึงการเลือกสถานที่และภาพของตนเอง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการวาด และสร้างประสบการณ์การวาดรูปให้เยาวชนที่เข้าร่วม

วัสดุรีไซเคิลกับเมืองเพชรในอนาคต

    เป็นกิจกรรมปิดท้าย เริ่มด้วยการให้วิทยากร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับย่านเมืองเพชรบุรีให้ฟัง ก่อนแบ่งกลุ่มและปล่อยให้เยาวชนได้เดินไปดูสถานที่จริง ก่อนจะเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในการวาด เสร็จแล้วกลับมารวบเพื่อโชว์แผลงานและพูดคุย ถึงการเลือกสถานที่และภาพของตนเอง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการวาด และสร้างประสบการณ์การวาดรูปให้เยาวชน ที่เข้าร่วม

นิทรรศการใหญ่ที่ บิ้กซี

    เป็นกิจกรรมปิดท้าย เริ่มด้วยการให้วิทยากร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับย่านเมืองเพชรบุรีให้ฟัง ก่อนแบ่งกลุ่มและปล่อยให้เยาวชนได้เดินไปดูสถานที่จริง ก่อนจะเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในการวาด เสร็จแล้วกลับมารวบเพื่อโชว์แผลงานและพูดคุย ถึงการเลือกสถานที่และภาพของตนเอง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการวาด และสร้างประสบการณ์การวาดรูปให้เยาวชน ที่เข้าร่วม

School Bike

    เมื่อการปั่นจักรยานในเมืองเพชรเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลายคนเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ จึงเกิดการรวมตัวกันของเยาวชน ที่จะแสดงให้เห็นว่าเมืองเพชรปั่นได้

    กิจกรรม School Bike จึงถูกจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการปั่นจักรยาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้งานจักรยาน ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังใช้จักรยานเป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักเมืองให้กว้างยิ่งขึ้น

    School Bike ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นคนเพชรให้หันมาปั่นจักรยาน และยังต่อยอดไปสู่การออกแบบเมืองเดิน และปั่นจักรยานในอนาตค

เด็กเพชรอ่านเมือง ปี 4

“เด็กเพชรปั่นเมือง”

อบรมทักษะพื้นฐานการใช้จักรยาน

    ก่อนปั่นจักรยานพวกเราเชิญนักปั่นเมืองเพชรเข้ามาให้ความรู้ด้านการปั่นให้ปลอดภัยและถูกกฎจราจร

    เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆก่อนออกไปปั่นจักรยานในเมือง โดยครั้งนี้ยังได้กลุ่มพี่ๆช่วยดูแลความปลอดภัยตลอดการปั่นสำรวจเมือง

ปั่นจักรยานสำรวจเมือง

    เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม แถมยังได้เรียนรู้หลักการแล้ว น้องๆนักปั่นก็ปั่นสำรวจเมืองเพชรบุรี โดยพวกเรามีโจทย์ในการปั่นคือหาเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีเส้นทางในใจของตัวเอง

    การได้ปั่นสำรวจเมืองทำให้น้องๆเห็นเมืองในมุมมองที่กว้างขึ้น เห็นความเชื่อมโยงของถนน คน และเมือง

ระบุปัญหาจักรยาน

    นอกจากเส้นทางแล้ว น้องๆจะสังเกตสภาพถนน บรรยากาศต่างๆระหว่างการปั่นเพื่อระบุปัญหา หรือข้อดีของเส้นทางการปั่น เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มารวบรวม และหาแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น

    กิจกรรมฝึกให้น้องๆได้สังเกต และเก็บข้อมูลไปในตัว ถือเป็นทักษะใหม่ๆที่ไม่มีในห้องเรียน

นำเสนอเส้นทางปั่นท่องเที่ยว

    หลังจากที่ได้เส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย น้องๆก็จัดทำนิทรรศการนำเสนอเส้นทางของกลุ่มตัวเอง ว่ามีความน่าสนใจ มีปัญหาหรือมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไร โดยได้ชวนพี่ๆกลุ่มนักปั่นเข้ามาดู และให้ความคิดเห็น

    งานนี้นักปั่นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างน้องๆมือใหม่ กับนักปั่นมือโปร

School Bike ปี 1

เด็กเพชรปั่นเมือง ปีที่ 1
ปั่นจักรยานไปโรงเรียน

    ในกิจกรรม School Bike ปีที่ 1 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและให้เยาวชนได้ทำสื่อเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดของตนต่อการใช้จักรยานในช่วงที่จัดอบรม โดยกระบวนการแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ กิจกรรม workshop และกิจกรรมปั่นจักรยานไปโรงเรียน

ปั่นเที่ยวตลาด

    เป็นกิจกรรมภาคเช้า ให้เยาวชนออกไปปั่นจักรยานในเมือง ที่ตลาดริมน้ำ เพื่อไปรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และทำกิจกรรมกลุ่มให้แต่ละกลุ่มถ่ายหนังสั้นในหัวข้อ “ของประหลาด ตลาดเช้า”

ปั่นตะลอนเมืองเก่า

    ให้เยาวชนทุกคนออกไปปั่นจักรยาน ไปเรียนรู้ในชุมชน และร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนนำเสนอ ตามสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชน ตั้งแต่วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ร้านขนมไทย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆที่หาได้ยากแล้ว ชุมชนยังเล่าเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์ที่มา วิถีชีวิตสมัยก่อน รวมไปถึงความสำคัญของสถานที่แต่ละแห่งให้เยาวชนได้รับรู้

งานเทศกาลหนังสั้น

    เทศกาลหนังสั้น เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนทุกคนได้ร่วมกันจัดงานแสดงผลงานหนังสั้นที่มาจากแนวคิดในการใช้จักรยานของน้องๆที่เข้าอบรม งานที่น้องๆต้องทำมีอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกคือการผลิตหนังสั้นขึ้นมากลุ่มละ 1 เรื่อง โดยให้โจทย์

    “การทำสื่อรณรงค์ใช้จักรยาน” เยาวชนมีเวลาเตรียมงาน 1 สัปดาห์ มีทีมพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่เยาวชนในการทำหนังสั้น อย่างที่สองคือ เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลหนังสั้น ที่ทุกคนล้วนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้นั่นเอง

School Bike ปี 2

เด็กเพชรปั่นเมือง ปีที่ 2
ปั่น สร้าง เมือง

    กิจกรรม School Bike ปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนและกายภาพของเมือง

แรกลองปั่น

    เป็นกิจกรรมทดลองขี่จักรยาน ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการขี่จักรยานให้ถูกต้องและปลอดภัยบนท้องถนน วิทยากรที่มาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ คือ กลุ่มตำรวจจราจร และกลุ่มนักปั่นจักรยานมาร่วมสอนทักษะการปั่นจักรยาน การจราจรบนท้องถนนล รวมไปถึงทักษะการซ่อมจักรยานขั้นพื้นฐาน

ปั่นจักรยานหาเรื่อง

    เป็นการปั่นจักรยานหาเรื่อง คือให้เยาวชนเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ แล้วหาเรื่องพูดคุยกับคนในละแวกนั้น โดยการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปถึงความรู้สึกต่อการขี่จักรยาน และแนวทางในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในเมือง ทำให้เด็กๆได้มีทักษะในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของคนในเมืองที่มีต่อการใช้จักรยานด้วย

ปั่นให้ทนหนทางไกล

    ให้เยาวชนได้ทดลองปั่นจักรยานทางไกล ซึ่งจะทำให้น้องๆได้เห็นภูมิประเทศ สถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกเมืองเพชรบุรี ขณะเดียวกันเยาวชน จะได้ใช้ทักษะทุกอย่างที่ได้เรียนมาตั้งแต่วันแรก จะเลือกปั่นในช่วงเช้ามืดหรือช่วงหัวค่ำ เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่การจราจรเบาบาง รถไม่มากนัก การขี่จักรยาน ครั้งนี้มีผู้ร่วมจัดคือ เครือข่ายกลุ่มนักปั่นจักรยาน โดยมีเป้าหมายแฝง คือเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานของเมืองที่สามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวด้วยจักรยานได้ มีระยะทางในการขี่ จักรยานมากกว่า 12 กิโลเมตร

ดีไซน์หาคำตอบ

    ในขั้นตอนนี้ทุกกลุ่มจะคิดร่วมกันบน กระดาษฟลิปชาร์ตแผ่นใหญ่ ระดมไอเดียของแต่ละคน พี่เลี้ยงช่วยสรุปจนกลายเป็นไอเดียร่วมของทุกฝ่าย จากนั้นคือการแบ่งบทบาทหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำแผนที่ หรือถ่ายภาพ เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอผลงาน ส่วนคนที่เหลือก็จัดการกับงานตรงหน้า เช่น เขียน แนวคิด ทำโมเดล เป็นต้น

แสดงผลงาน

    กิจกรรมการนำเสนอผลงานของเยาวชน แต่ละกลุ่ม เยาวชนนำเสนอ อธิบายผลงานของตนเอง เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้ที่สนใจได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นปัญหาของการปั่นจักรยานในเมืองเพชร