ลานกีฬา

เป็นพื้นที่สุขภาวะในชีวิตของชุมชน ที่ไม่ได้หมายถึงพื้นที่ออกกำลังกายเท่านั้น แต่รวมถึงสุขภาวะทางใจและเป็นพื้นที่ส่งเสริมการมีสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย โดยมีเป้าหมายให้“ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่” ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกพื้นที่โครงการ การออกแบบ ไปจนถึงการดำเนินกิจกรรม และบริหารจัดการร่วมกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็น “ต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม”
มีพื้นที่เป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๒เพื่อให้เป็นฐานในการสร้างความร่วมมือ และขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป

ไทม์ไลน์

2560

จุดเริ่มต้น

ทำข้อตกลงร่วมกับเทศบาลนำร่อง 2 แห่ง

 • เทศบาลตำบลบ้านแหลม
 • เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
 • 2561

  เริ่มเห็นความสำเร็จ

 • ปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกายที่ตำบลบ้านแหลมและสนามเด็กเล่นที่หาดเจ้าสำราญ
 • เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเทศบาลและชุมชน
 • 2562

  ขยายผลพื้นที่ต้นแบบ 6 พื้นที่

 • ท่าฉลอม
 • มหาชัย
 • บางสะแก
 • อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน
 • หนองตาแต้ม
 • หัวหิน
 • 2563

  เกิดพื้นที่สุขภาวะในบริบทที่หลากหลาย

 • เกิดการปรับปรุงพื้นที่ลานสุขภาวะท่าฉลอม บางสะแก หนองตาแต้ม
 • จัดกิจกรรมพาผู้นำไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่ที่ลานกีฬาพัฒน์1
 • 2564

  สรุปความรู้

 • จัดเสวนาออนไลน์ผู้นำ 8 พื้นที่ เพื่อสรุปความรู้
 • จัดทำคู่มือออกแบบลานกีฬาเพื่อแจกจ่ายให้กับ อปท. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจ
 • ขั้นตอนการทำงาน

  สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1

  ศึกษาความเป็นไปได้
  เลือกที่ตั้งโครงการ

  การริเริ่มโครงการ

  2

  ศึกษาความเป็นไปได้
  เลือกที่ตั้งโครงการ

  3

  สำรวจทำความรู้จักชุมชน

  4

  สำรวจที่ตั้ง บริบท
  อัตลักษณ์ของชุมชน

  กระบวนการออกแบบ

  5

  เวทีระดมความเห็น
  และร่วมออกแบบวางผัง

  6

  เวทีนำเสนอแบบ
  และรับฟังความคิดเห็นต่อแบบ

  การผลักดันโครงการสู่งานก่อสร้าง

  7

  จัดสรรงบประมาณ

  8

  ผลักดันให้เกิดการ
  ปรับปรุงก่อสร้าง

  การดูแลบริหารจัดการพื้นที่

  9

  จัดกิจกรรมทดลองใช้พื้นที่

  10

  กระตุ้นให้เกิด
  การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

  11

  ผลักดันให้เกิดกลไก
  การบริหารจัดการดูแลพื้นที่

  การสื่อสารและสร้างเครือข่าย

  12

  สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
  และสร้างแรงบันดาลใจ

  13

  สร้างเครือข่าย
  เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

  สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1

  ศึกษาความเป็นไปได้
  เลือกที่ตั้งโครงการ

  การริเริ่มโครงการ

  2

  ศึกษาความเป็นไปได้
  เลือกที่ตั้งโครงการ

  3

  สำรวจทำความรู้จักชุมชน

  4

  สำรวจที่ตั้ง บริบท
  อัตลักษณ์ของชุมชน

  กระบวนการออกแบบ

  5

  เวทีระดมความเห็น
  และร่วมออกแบบวางผัง

  6

  เวทีนำเสนอแบบ
  และรับฟังความคิดเห็นต่อแบบ

  การผลักดันโครงการสู่งานก่อสร้าง

  7

  จัดสรรงบประมาณ

  8

  ผลักดันให้เกิดการ
  ปรับปรุงก่อสร้าง

  การดูแลบริหารจัดการพื้นที่

  9

  จัดกิจกรรมทดลองใช้พื้นที่

  10

  กระตุ้นให้เกิด
  การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

  11

  ผลักดันให้เกิดกลไก
  การบริหารจัดการดูแลพื้นที่

  การสื่อสารและสร้างเครือข่าย

  12

  สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
  และสร้างแรงบันดาลใจ

  13

  สร้างเครือข่าย
  เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

  ผลลัพธ์

  Active Environment

  เกิดพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวา ตอบโจทย์ความต้องการของคนพื้นที่ และสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน

  Active People

  เกิดความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและเท่าเทียมในการร่วมออกแบบ ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมดูแลบริหารจัดการพื้นที่

  Active Societies

  เกิดการสื่อรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเกิดแรงบันดาลใจและสนใจเข้าร่วม การพัฒนา พื้นที่สุขภาวะชุมชน

  Active Systems

  เกิดระบบการผลักดันและบริหารจัดการพื้นที่มีโครงสร้างในการบริหารจัดการและงบประมาณ ในการดูแลร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ

  ความเป็นมา

   ประเทศไทยมีพื้นที่สาธารณะดี ๆ ที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมทางกายน้อยกว่ามาตรฐานโลก และพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังขาดการบริหารจัดการ ทำให้ถูกทิ้งร้าง ทรุดโทรม เนื่องจากหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณในการดูแลรักษาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขาดความรู้เรื่องการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม และการออกแบบพื้นที่ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะทำให้คนในชุมชนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะ

   จากสถานการณ์นี้จึงมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนเพื่อสร้าง “ ต้นแบบกระบวนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ” ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดูแลบริหารจัดการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างเท่าเทียม

  เสียงจากชุมชน

  “กระบวนการมันสร้าง หุ้นส่วนที่เป็นสาระสำคัญ คือชาวบ้านรู้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมออกแบบ”

  ดร.ศิวัช บุญเกิด
  (รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน)

  “ชุมชนจะได้ประโยชน์หรือจะมีผลกระทบก็ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วม”

  ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
  (ประธานกรรมการบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

  “กระบวนการมันไม่ได้เกิดจากที่เราเห็นดีอย่างเดียวต้องมีองค์กรภายในของเราเององค์กรภายนอกที่จะเห็นประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดขึ้น”

  ปลัดชิงชัย บุญประคอง
  (ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร)

  “ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านและนำมาพัฒนาต่อจนกลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการอย่างแท้จริง “

  ปลัดปิ่นทอง ศรจังหวัด
  (ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม)

  “ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ความคิดเห็นของเขาถูกทำขึ้นจริง”

  รองเชิด ยอดแฉล้ม
  (รองนายกอบต.หนองตาแต้ม)

  “เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องทำพื้นที่สุขภาวะให้ชุมชน”

  นายกบุญยอด มาคล้าย
  (นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ)

  “เราจะต้องสื่อให้หน่วยงานและภาคประชาชนเห็นความต่างของกระบวนการมีส่วนร่วม”

  กำนันมนัส บุญพยุง
  (กำนันตำบลบางสะแก)

  “พื้นที่มันได้แรงกายแรงใจของชุมชนเขาร่วมกันดูแลหวงแหนของเขาอัตโนมัติอยู่แล้ว”

  คุณกสิธาดา คล้อยดี
  (ประธานกลุ่ม OTOP นวัตวิถีบ้านหาดเจ้าสำราญ)

  “ถ้ามีโครงการที่มีงานดีไซน์แก้ปัญหาการใช้สอยพื้นที่ที่ไม่เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์น่าจะดีต่อจังหวัดและที่สำคัญเลยคือยั่งยืนด้วย”

  คุณธนาภา แสงวณิช
  (ประธาน YEC สมุทรสงคราม)

  “กระบวนการมีส่วนร่วมมีประโยชน์อย่างมากกับการออกแบบพื้นที่ชุมชนเกิดประโยชน์กับชาวเมืองหัวหินและนักท่องเที่ยว”

  คุณครูศักดา หมื่นสวัสดิ์
  (จิตอาสา)