ลานกีฬา

เป็นพื้นที่สุขภาวะในชีวิตของชุมชน ที่ไม่ได้หมายถึงพื้นที่ออกกำลังกายเท่านั้น แต่รวมถึงสุขภาวะทางใจและเป็นพื้นที่ส่งเสริมการมีสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย โดยมีเป้าหมายให้“ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่” ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกพื้นที่โครงการ การออกแบบ ไปจนถึงการดำเนินกิจกรรม และบริหารจัดการร่วมกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็น “ต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม”
มีพื้นที่เป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๒เพื่อให้เป็นฐานในการสร้างความร่วมมือ และขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป

ไทม์ไลน์

ขั้นตอนการทำงาน

ผลลัพธ์

Active Environment

เกิดพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวา ตอบโจทย์ความต้องการของคนพื้นที่ และสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน

Active People

เกิดความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและเท่าเทียมในการร่วมออกแบบ ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมดูแลบริหารจัดการพื้นที่

Active Societies

เกิดการสื่อรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเกิดแรงบันดาลใจและสนใจเข้าร่วม การพัฒนา พื้นที่สุขภาวะชุมชน

Active Systems

เกิดระบบการผลักดันและบริหารจัดการพื้นที่มีโครงสร้างในการบริหารจัดการและงบประมาณ ในการดูแลร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ

ความเป็นมา

 ประเทศไทยมีพื้นที่สาธารณะดี ๆ ที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมทางกายน้อยกว่ามาตรฐานโลก และพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังขาดการบริหารจัดการ ทำให้ถูกทิ้งร้าง ทรุดโทรม เนื่องจากหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณในการดูแลรักษาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และขาดความรู้เรื่องการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม และการออกแบบพื้นที่ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะทำให้คนในชุมชนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะ

 จากสถานการณ์นี้จึงมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนเพื่อสร้าง “ ต้นแบบกระบวนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ” ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการดูแลบริหารจัดการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างเท่าเทียม

เสียงจากชุมชน