สร้างเศรษฐกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์

    ชุมชนในย่านเมืองเก่าเพชรบุรี ทั้ง ชุมชนถนนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้ำ และชุมชนวัดเกาะ ได้ร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชุมชน โดยผลตอบแทนจากการท่องเที่ยวทั้งหมด จะนำไปพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนทำงาน ผู้ดูแลสถานที่ในชุมชน รวมถึงนำไปใช้ในการดูแล รักษา อนุรักษ์ สืบสานคุณค่าของเมืองให้ยั่งยืนต่อไป นำมาสู่การรวมกลุ่มคนทำงาน และจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีชื่อว่า

“วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์”

วัตถุประสงค์โครงการ

กระบวนการการทำงาน

กิจกรรมส่งเสริมการปั่น

ทริปเดินท่องเที่ยวชุมชน

  กิจกรรมท่องเที่ยวโดยกลุ่มวิสากิจชุมชนฯ นำโดยไกด์ชุมชน ใช้เส้นทางเดินท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 ชุมชน คือ คลองกระแชง ตลาดริมน้ำ และวัดเกาะ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ

ทานอาหารพื้นบ้าน ชมละครชาตรี

    กิจกรรมท่องเที่ยวโดยกลุ่มวิสากิจชุมชนฯ นำโดยไกด์ชุมชน ใช้เส้นทางเดินท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 ชุมชน คือ คลองกระแชง ตลาดริมน้ำ และวัดเกาะ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ

Workshop หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย

    กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปกรรมหนังใหญ่ วัดพลับพลาชัยที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในอดีต โดยแบ่งเป็นกิจกรรมตอกหนังใหญ่ และการจำลองการเชิดหนัง

    แม้ปัจจุบันหนังใหญ่จะไม่มีการแสดงแล้ว แต่กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับฯให้คงอยู่ และเป็นที่รู้จักสู่สาธารณะ

รางวัลที่ได้รับ

4 สิงหาคม 2561
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

16 ตุลาคม 2562
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนเมืองเพ็ชร์ ได้รับรางวัล DASTA Award สาขาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562ระดับพัฒนาการดีเยี่ยม โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

แกลเลอรี่

สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน

http://www.ploenmuangpetch.com/
https://www.facebook.com/muangpetchcommunity/