สร้างเศรษฐกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์

    ชุมชนในย่านเมืองเก่าเพชรบุรี ทั้ง ชุมชนถนนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้ำ และชุมชนวัดเกาะ ได้ร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชุมชน โดยผลตอบแทนจากการท่องเที่ยวทั้งหมด จะนำไปพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนทำงาน ผู้ดูแลสถานที่ในชุมชน รวมถึงนำไปใช้ในการดูแล รักษา อนุรักษ์ สืบสานคุณค่าของเมืองให้ยั่งยืนต่อไป นำมาสู่การรวมกลุ่มคนทำงาน และจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีชื่อว่า

“วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์”

วัตถุประสงค์โครงการ

เกิดการอนุรักษ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ช่วยให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้ชุมชนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สร้างกิจการท่องเที่ยว
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
ที่ร่วมคิด ร่วมบริหารจัดการ

เกิดต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ที่คำนึงถึงวิถีชีวิต
เศรษฐกิจของคนในชุมชน

เกิดการอนุรักษ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ช่วยให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สร้างกิจการท่องเที่ยวที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
ที่ร่วมคิด ร่วมบริหารจัดการ

เกิดต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ที่คำนึงถึงวิถีชีวิต
เศรษฐกิจของคนในชุมชน

กระบวนการการทำงาน

1

รวม 3 ชุมชน
กำหนดวิสัยทัศน์

2

วางแผนธุรกิจ

3

ทดลองกิจกรรม

4

เปิดตัวกลุ่มวิสาหกิจฯ

กิจกรรมส่งเสริมการปั่น

ทริปเดินท่องเที่ยวชุมชน

  กิจกรรมท่องเที่ยวโดยกลุ่มวิสากิจชุมชนฯ นำโดยไกด์ชุมชน ใช้เส้นทางเดินท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 ชุมชน คือ คลองกระแชง ตลาดริมน้ำ และวัดเกาะ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ

ทานอาหารพื้นบ้าน ชมละครชาตรี

    กิจกรรมท่องเที่ยวโดยกลุ่มวิสากิจชุมชนฯ นำโดยไกด์ชุมชน ใช้เส้นทางเดินท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 ชุมชน คือ คลองกระแชง ตลาดริมน้ำ และวัดเกาะ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ

Workshop หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย

    กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปกรรมหนังใหญ่ วัดพลับพลาชัยที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในอดีต โดยแบ่งเป็นกิจกรรมตอกหนังใหญ่ และการจำลองการเชิดหนัง

    แม้ปัจจุบันหนังใหญ่จะไม่มีการแสดงแล้ว แต่กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับฯให้คงอยู่ และเป็นที่รู้จักสู่สาธารณะ

รางวัลที่ได้รับ

4 สิงหาคม 2561
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

16 ตุลาคม 2562
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนเมืองเพ็ชร์ ได้รับรางวัล DASTA Award สาขาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562ระดับพัฒนาการดีเยี่ยม โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

แกลเลอรี่

สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน

http://www.ploenmuangpetch.com/
https://www.facebook.com/muangpetchcommunity/