รักเฒ่ากัน

กระบวนการสำรวจคืออะไร?
และทำไมต้องทำโดยชุมชน?

คือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของผู้สูงอายุในชุมชนนั้น ในลักษณะของการเรียนรู้ตัวเองของชาวชุมชน ไปพร้อมกับการพัฒนาทีมงาน ประสาน ตั้งเป้าหมาย และวางแผนการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ที่พร้อมจะปฏิบัติใช้ได้จริง ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นต้นทางไปสู่ การดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยชุมชนเป็นแกนกลาง อีกทั้งยังสร้างการดูแล ที่วางอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความผูกพัน และส่งเสริมความเข้มแข็งของความเป็นชุมชนไปพร้อมกันอีกด้วย

คุณประโยชน์ที่สำคัญ

ข้อมูลผู้สูงอายุชุมชน

แบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อมูลสภาพการอยู่อาศัย

ข้อมูลพื้นที่สาธารณะ
และการเดินทาง