รักเฒ่ากัน

การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต

เป็นกระบวนการต่อเนื่องหลังจากที่สำรวจข้อมูลชุมชน และพบปัญหาที่ต้องการแก้ไข ทั้งในระดับรายบุคคล และในระดับชุมชน โดยใช้กระบวนการออกแบบ และการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือสำคัญ เนื่องจากการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยและการออกแบบพื้นที่สาธารณะนั้นเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดี และใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

การปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อฟื้นฟูร่างกายและลดภาระของผู้ดูแล

ต้นแบบการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงบริเวณจุดสำคัญในบ้านเอื้ออาทร

การออกแบบเครื่องยกตัวเพื่อลดภาระของผู้ดูแล

การออกแบบอุปกรณ์ลุกนั่งที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

การออกแบบอุปกรณ์พยุงตัวขึ้นนั่งด้วยตนเอง

การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรม : กรณีตัวอย่างชุมชนบ้านกลึง จ.นครราชสีมา