ลานกีฬา บางสะแก

สตูดิโอชุมชน X สสส.

พื้นที่บางสะแกเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องส้มโอและลิ้นจี่ ชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความผูกพันกับสายน้ำ พื้นที่ของชุมชนมากกว่า 80% เป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีพื้นที่วัดบางสะแกเป็นพื้นที่กลางเพียงแห่งเดียวที่รวมศูนย์ราชการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่ โรงเรียน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก อาคารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.) รวมทั้งเป็นพื้นที่รวมตัวในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนอีกด้วย ทางชุมชนจึงได้หารือร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนี้ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน โดยรักษาองค์ประกอบเดิมของบริบทพื้นที่และส่งเสริมคุณค่าของวัดบางสะแกเพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนและนักท่องเที่ยว

ที่ตั้ง
จ.สมุทรสงคราม

ขนาดพื้นที่
15 ไร่

เจ้าภาพหลัก
อบต.บางสะแก

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลบางสะแก
7 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ทำสวน
2.ค้าขาย

ประชากร
2,070 คน

ที่ตั้ง
จ.สมุทรสงคราม

ขนาดพื้นที่
15 ไร่

เจ้าภาพหลัก
อบต.บางสะแก

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลบางสะแก 7 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ทำสวน
2.ค้าขาย

ประชากร
2,070 คน

กระบวนการออกแบบลานกีฬา

แผนภูมิสรุปความต้องการ
จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ

พักผ่อน 12%
ภูมิทัศน์ 19%
วัฒนธรรม 19%
ท่องเที่ยว 8%
เด็ก 15%
ออกกำลังกาย 27%

สัดส่วนการจัดสรรพื้นที่
จากความต้องการของชุมชน

ผังบริเวณ

“พื้นที่สุขภาวะ ในบริบทรมณียสถาน เพื่อการใช้งานที่หลากหลายของชุมชน”

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

อบต.บางสะแก

• คุณเขมพงศ์ ทองแก้ว
รองปลัด อบต.บางสะแก

ประชาคมคนรักแม่กลอง ชาวชุมชนบางสะแก

• คุณมนัส บุญพยุง
กำนัน