ลานกีฬา บ้านแหลม

สตูดิโอชุมชน X สสส.

บ้านแหลมเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดทะเล มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านชุมชนออกสู่อ่าวไทย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำนาเกลือ หลังเลิกงานชาวชุมชนจะใช้พื้นที่ของวัดและโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่พื้นที่สำหรับออกกำลังกายนั้นมีค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชาวชุมชนบางส่วนจึงมาใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯ ในการออกกำลังกาย เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่มีอยู่เดิมและขยายพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการทำกิจกรรมที่หลากหลายของชุมชน และเป็นพื้นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของบ้านแหลม

ความท้าทายคือต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชนในพื้นที่สำนักงานเทศบาล เพื่อรองรับการทำกิจกรรมที่หลากหลายและบอกเล่าเรื่องราวของบ้านแหลมผ่านการออกแบบภูมิทัศน์และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชุมชน

ที่ตั้ง
จ.เพชรบุรี

ขนาดพื้นที่
45 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลบ้านแหลม
12 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ประมงเรือใหญ่
2.รับจ้างทางประมง
3.ค้าขาย

ประชากร
15,401 คน

ที่ตั้ง
จ.เพชรบุรี

ขนาดพื้นที่
45 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลบ้านแหลม 12 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ประมงเรือใหญ่
2.รับจ้างทางประมง
3.ค้าขาย

ประชากร
15,401 คน

กระบวนการออกแบบลานกีฬา

แผนภูมิสรุปความต้องการ
จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ

พักผ่อน 12%
ภูมิทัศน์ 19%
วัฒนธรรม 19%
ท่องเที่ยว 8%
เด็ก 15%
ออกกำลังกาย 27%

สัดส่วนการจัดสรรพื้นที่
จากความต้องการของชุมชน

ผังบริเวณ

“พื้นที่สุขภาวะของชุมชนฟื้นนิเวศน์ ภูมิทัศน์ และวัฒนธรรม”

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

• คุณวัน เมฆอัคคี
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
• คุณทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
• คุณปิ่นทอง ศรจังหวัด
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม
• คุณธิดาวรรณ เสียงหวาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
• คุณศิณัฐชญา ทัศนากัณฑ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
• คุณกลอยใจ สืบประดิษฐ์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
• นายปราโมช อยู่พรหมชาติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
• นางสาวณัฐนันท์ ศรีสมบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
• นายนพพร พวงทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
• นางสาวศิริพร กระจ่างดวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
• พ.จ.อ.ปรีดา สมรักษ์
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
•นางวราภรณ์ ขันติกิจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
• นายจรัส ประสงค์เงิน
ประธานสภาเทศบาลฯ

ชาวชุมชนตำบลบ้านแหลม

• คุณอำไพ ทวีสุข
ประธานชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา ม.1
• คุณเอนก เขียวประเสริฐ
ประธานชุมชนวัดต้นสนพัฒนา ม.2
• คุณคำนึง พิทยบำรุง
ประธานชุมชนบ้านกลางสามัคคี ม.3
• คุณยุทธนา ธรรมรักษ์
ประธานชุมชนบ้านในพัฒนา ม.4
• คุณสาวสิตา ดวงกลิ่น
ประธานชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา ม.5
• คุณเพ็ญรุ่ง รักดี
ประธานชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา ม.6
• คุณพัทธนันท์ เกียรติอุบลวงษ์
ประธานชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี ม.7
• คุณบุญยง นิ่วบุตร
ประธานชุมชนประมงเจริญพัฒนา ม.8
• คุณภูริตา จงพุทธรักษา
ประธานชุมชนศาลเจ้าฮุกโจ้วร่วมใจพัฒนา ม.10