ลานกีฬา มหาชัย

สตูดิโอชุมชน X สสส.

มหาชัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนตรงข้ามกับท่าฉลอม เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขายและประมง ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติเข้ามารับจ้างในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จากการขยายตัวของเมืองและจำนวนคนที่มากขึ้น ทำให้พื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชุมชนใช้พื้นที่สวนสาธารณะบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และพื้นที่โบราณสถานป้อมวิเชียรโชฎกสำหรับพักผ่อนออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของเมือง แต่เนื่องด้วยสภาพพื้นที่มีความชำรุดทรุดโทรมและพื้นที่โบราณสถานกลายเป็นพื้นที่จอดรถ ทางเทศบาลนครสมุทรสาครจึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณค่าของพื้นที่โบราณสถานป้อมวิเชียรโชฎกและพื้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาชัยสืบไป

ความท้าทายคือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะในพื้นที่โบราณสถานและเป็นพื้นที่สำคัญใจกลางเมืองบนความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้ทางเลือกที่สมประโยชน์ของทุกฝ่าย (win-win solution) และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่มวัย

ที่ตั้ง
จ.สมุทรสาคร

ขนาดพื้นที่
23 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลตำบลมหาชัย

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลมหาชัย
23 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ค้าขาย
2.ประมง

ประชากร
39,321 คน

นักท่องเที่ยว
4,352 คน/วัน

ที่ตั้ง
จ.สมุทรสาคร

ขนาดพื้นที่
23 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลตำบลมหาชัย

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลมหาชัย 23 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ค้าขาย
2.ประมง

ประชากร
39,321 คน

นักท่องเที่ยว
4,352 คน/วัน

กระบวนการออกแบบลานกีฬา

แผนภูมิสรุปความต้องการ
จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ

พักผ่อน 12%
ภูมิทัศน์ 19%
วัฒนธรรม 19%
ท่องเที่ยว 8%
เด็ก 15%
ออกกำลังกาย 27%

สัดส่วนการจัดสรรพื้นที่
จากความต้องการของชุมชน

ผังบริเวณ

“พื้นที่ประวัติศาสตร์…ที่มีชีวิตพื้นที่ชีวิต…ที่มีประวัติศาสตร์พื้นที่ปอดของชาวมหาชัย”

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

จังหวัดสมุทรสาคร

• คุณวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
• คุณสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
• คุณสุภัทรา ชัยเทวารัณย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลนครสมุทรสาคร

• คุณชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา
นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
• คุณชวพล วัฒนพรมงคล
อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
• คุณชิงชัย บุญประคอง
ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

• คุณสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
ประธานกรรมการฯ
• คุณสุเทพ ปัญญาสาคร
รองประธานกรรมการฯ
• คุณทิพย์สุดา ปานเกษม
นักพัฒนาโครงการ
• คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
• คณะกรรมการดำเนินงานโบราณสถานเขตประวัติศาสตร์ป้อมวิเชียรโชฎก