ลานกีฬา หนองตาแต้ม

สตูดิโอชุมชน X สสส.

หนองตาแต้ม ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างตามโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ชุมชนจึงใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม เป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งเดิมพื้นที่อบต.หนองตาแต้มมีสระว่ายน้ำและฟิตเนส เพื่อให้ชุมชนได้มาใช้บริการอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ทางอบต.ฯจึงเห็นโอกาสในการขยายพื้นที่ทั้งหมดของที่ทำการอบต. ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมต่างๆและเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ความท้าทายคือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รองรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในระดับตำบล

ที่ตั้ง
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขนาดพื้นที่
12ไร่

เจ้าภาพหลัก
อบต.หนองตาแต้ม

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลหนองตาแต้ม
11 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ทำสวน
2.รับจ้างโรงงานแปรรูป

ประชากร
11,882 คน

ที่ตั้ง
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขนาดพื้นที่
12 ไร่

เจ้าภาพหลัก
อบต.หนองตาแต้ม

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลหนองตาแต้ม 11 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ทำสวน
2.รับจ้างโรงงานแปรรูป

ประชากร
11,882 คน

กระบวนการออกแบบลานกีฬา

แผนภูมิสรุปความต้องการ
จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ

พักผ่อน 40%
ภูมิทัศน์ 6%
วัฒนธรรม 3%
ท่องเที่ยว 14%
เด็ก 5%
ออกกำลังกาย 32%

สัดส่วนการจัดสรรพื้นที่
จากความต้องการของชุมชน

ผังบริเวณ

“พัฒนาที่ทำการ อบต. ให้เป็นห้องนั่งเล่นของชุมชน ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ”

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

• คุณมนตรี เชื้อวงศ์สกุล
นายก อบต.หนองตาแต้ม
• คุณเชิด ยอดแฉล้ม
รองนายก อบต.หนองตาแต้ม
• คุณทรงพล ศรีแก้ว
อดีตปลัด อบต.หนองตาแต้ม
• คุณฐิวรรณดี วงศาวณิชย์กิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
• คุณจารุเกียรติ มณีวงษ์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

ชาวชุมชนหนองตาแต้ม

• คุณวิรัลพัชร์ เชื้อวงศ์สกุล กำนันตำบลหนองตาแต้ม
• คุณไพฑูรย์ ทองกัลยา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
• คุณบุญญฤทธิ์ น้อยสำราญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
• คุณมาโนช เขียวอิ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
• คุณวิเชียร ร่วมเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
• คุณสมพร ศรีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
• คุณนิรุตต์ ชูจิต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
• คุณบุญมา เครือขำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
• คุณธนพงศ์ นาคเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
• คุณสำราญ แพทย์พันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
• คุณอำนวย สุดกระแสร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
• คุณพรพิชัย ภพพินิจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
• คุณเลี้ยง สินทรัพย์
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ
• คุณวารุณี ไกรกลาง อสม.