ลานกีฬา หาดเจ้าสำราญ

สตูดิโอชุมชน X สสส.

“หาดเจ้าสำราญ” พื้นที่พักผ่อนริมทะเลอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ชุมชนโดยรอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและค้าขาย คนในชุมชนใช้พื้นที่หาดเจ้าสำราญในการทำกิจกรรมต่างๆเช่น ออกกำลังกาย พบปะพูดคุย พักผ่อนและที่สำคัญยังเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้นพื้นที่นี้จึงเปรียบเสมือนหัวใจของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจึงมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณหาดเจ้าสำราญให้เป็นพื้นที่สุขภาวะริมหาด เพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพ

ความท้าทายคือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะในที่จำกัด ซึ่งหน้าหาดเจ้าสำราญมีช่วงหาดที่สั้นและแคบรวมทั้งปัญหาพื้นที่จอดรถที่ขวางชายหาดกับสวนสาธารณะทำให้การใช้งานไม่ต่อเนื่อง

ที่ตั้ง
จ.เพชรบุรี

ขนาดพื้นที่
7 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลตำบล
หาดเจ้าสำราญ

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลหาดเจ้าสำราญ
7 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ประมง
2.ค้าขาย
3.ธุรกิจท่องเที่ยว

ประชากร
3,825 คน

นักท่องเที่ยว
*2000 คน/วัน(วันหยุด)

ที่ตั้ง
จ.เพชรบุรี

ขนาดพื้นที่
7 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลหาดเจ้าสำราญ 7 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ประมง
2.ค้าขาย
3.ธุรกิจท่องเที่ยว

ประชากร
3,825 คน

นักท่องเที่ยว
*2000 คน/วัน(วันหยุด)

กระบวนการออกแบบลานกีฬา

แผนภูมิสรุปความต้องการ
จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ

พักผ่อน 18%
ภูมิทัศน์ 32%
วัฒนธรรม 13%
ท่องเที่ยว 11%
เด็ก 8%
ออกกำลังกาย 23%

สัดส่วนการจัดสรรพื้นที่
จากความต้องการของชุมชน

ผังบริเวณ

“ฟื้นคืนหาดเจ้าสำราญ ให้คนมาใช้สำราญทั้งกายและใจ”

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

• คุณบุญยอด มาคล้าย
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ
• คุณสุวัฒน์ ปรีชนิด
รักษาการ ผอ.กองช่าง
• เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล หาดเจ้าสำราญ
ที่มาร่วมก่อสร้างสนามเด็กเล่น

ชาวชุมชนตำบลหาดเจ้าสำราญ

• คุณกสิธาดา คล้อยดี
ประธานกลุ่ม OTOP นวัตวิถีบ้านหาดเจ้าสำราญ
• คุณวราพงษ์ เสือนาค
รองประธานชมรมผู้ประกอบการร้านค้าหน้าหาด
• คุณกนกกร ภู่ติรถยา
เหรัญญิก ชมรมผู้ประกอบการร้านค้าหน้าหาด
• คุณสมชาย สามลำ
พ่อค้าไอติม หาดเจ้าสำราญ
• คุณกันยกร ประชุมพร
แม่ค้าหมึกทอด หาดเจ้าสำราญ
• คุณสุชาติ เสือนาค
ชาวประมงและจิตอาสา หาดเจ้าสำราญ
• คุณสำรวย จันทร์กระจ่าย
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
• คุณสุชาติ นิ่มบรรเลง
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
• คุณยรรยง ราศีทรัพย์
เจ้าหน้าที่เทศกิจ